Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Wiki source for GintowtDziewaltowska2006


Show raw source

=====Gintowt-Dziewałtowska, Komentarz do rozporządzenia (WE) nr 1082/2006..., 2006=====

||**Verfasserin:** ||Agnieszka Gintowt-Dziewałtowska||
||**Titel:** ||Komentarz do rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)||
||**in:** ||Komentarz do aktów prawnych wspólnot europejskich w zakresie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2007−2013||
||**Seiten:** ||161-169||
||**Zugänglich:** ||[[https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/pakiet7komentarzedorzporz3.pdf Volltext]]||
----
CategoryEVTZKommentare CategoryEVTZLiteraturG CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteratur2006