Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Wiki source for Zon2016b


Show raw source

=====Zoń, Zapewnienie skuteczności unijnych rozporządzeń w prawie krajowym..., 2016=====

||**Verfasser:** || Zoń, Wojciech ||
||**Titel:** || Zapewnienie skuteczności unijnych rozporządzeń w prawie krajowym na przykładzie polskich regulacji o Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej ||
||**in:** || [[http://www.prawoipartnerstwo.org/images/PUBLIKACJE/Umidzynarodowienie-krajowego-obrotu-prawnego.-Tom-I.pdf Perkowski/Zoń, Umiędzynarodowienie krajowego obrotu prawnego. Tom I]]||
||**Jahr:** || 2016 ||
||**Seiten:** || 165-176||
||**Zugänglichkeit:** || [[http://www.prawoipartnerstwo.org/images/PUBLIKACJE/Umidzynarodowienie-krajowego-obrotu-prawnego.-Tom-I.pdf Volltext]] ||
----
CategoryEVTZLiteraturZ CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteratur2016 CategoryEVTZLiteraturSammelbandartikel CategoryEVTZLiteraturRecht