Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Adamczuk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014


Spis treści:
1. Wstęp
2. Podstawy prawne Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej (EUWT) i ich zadania w procesie integracji europejskiej
3. Geneza powstania EUWT Tritia i jego układ przestrzenny
4. Obszary aktywności i pierwsze doświadczenia
5. Podsumowanie
autor: Adamczuk Franciszek
tytuł: Tritia - Nowa forma i instytucja integracji europejskiej
czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
rocznik: 20124
tom: 367
strony: 13-21
dostępność: w całości w repozytorium UE Wrocław oraz copy (MK)
ISSN: 1899-3192
DOI: 10.15611/pn.2014.367.01
Streszczenie:
Artykuł dotyczy powstania i funkcjonowania pierwszego, z udziałem samorządów polskich, nowego podmiotu (instytucji) integracji europejskiej w postaci Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT). EUWT Tritia powstało na pograniczu polsko-czesko-słowackim w połowie 2012 r. Autor określił warunki jego powstania, warunki formalnoprawne oraz najważniejsze obszary aktywności, pierwsze doświadczenia we współpracy transgranicznej. W końcowej części przedstawiono pewne rekomendacje na przyszłość w kontekście współpracy transgranicznej w Unii Europejskiej i poszukiwania nowych form pogłębiania integracji europejskiej.
Słowa kluczowe: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej, integracja gospodarcza,
pogranicze polsko-czesko-słowackie.

Summary:
TRITIA – A NEW FORM AND INSTITUTION OF EUROPEAN INTEGRATION
The article discusses the establishment and functioning of the first, new entity (institution) for the European integration, involving Polish local authorities, in the form of the European Group for Territorial Cooperation (EGTC). EGTC “Tritia” was founded in the Polish-Czech-Slovak border areas in mid 2012. The author presents formal and legal conditions for its establishment and the most important areas of activity, as well as the first experiences in cross-border cooperation. The final part of the article offers recommendations for the future in the context of cross-border cooperation in the European Union and searching for the new forms of extending the European integration.
Keywords: European Group for Territorial Cooperation, economic integration, Polish-Czech-Slovak border areas

CategoryEVTZLiteraturA CategoryEVTZLiteraturPolnisch CategoryEVTZLiteratur2014
Auf dieser Seite sind keine Kommentare vorhanden